Algemene Voorwaarden lidmaatschap

Als lid van Cedo Nulli heb je te maken met een aantal Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Sociale Faculteitsvereniging Cedo Nulli

Uitgever: Sociale faculteitsvereniging Cedo Nulli, hierna te noemen: “Cedo Nulli”

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in het artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Cedo Nulli: Faculteitsvereniging voor de studenten aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze faculteit omhelst de studies psychologie, sociologie, pedagogische wetenschappen, bestuurskunde en management of international social challenges (MISOC). De contactgegevens van Cedo Nulli zien er als volgt uit:

Bezoekadres: Burgemeester Oudlaan 50, T15-03
Postadres: Postbus 1738, 3000DR Rotterdam
Doorkiesnummer: (010) 408 1798
E-mailadres: info@cedonulli.nl
Internet: www.cedonulli.nl
KvK-nummer: 40343328, Rotterdam
BTW-nummer: NL8155.93.673B01

1.3. Bestuur: Het dagelijkse bestuur van Cedo Nulli, belast met het uitvoeren en bewaken van de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, alsmede het coördineren en bevorderen van activiteiten van de vereniging. Binnen het bestuur bestaan in principe zes functies: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Marketing, Commissaris Onderwijs en Commissaris Externe Betrekkingen.

1.4. Statuten: De grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan Cedo Nulli. Deze grondregels en bepalingen zijn notarieel vastgelegd en zijn opvraagbaar bij de KvK te Rotterdam of bij het bestuur van Cedo Nulli.

1.5. ALV: de Algemene Ledenvergadering van Cedo Nulli. Op de ALV wordt het gevoerde en te voeren beleid van Cedo Nulli besproken en beoordeeld. Verdere bepalingen omtrent de ALV zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten der Cedo Nulli, welke op te vragen zijn bij de secretaris van Cedo Nulli (secretaris@cedonulli.nl).

1.6. Inschrijfprocedure: de procedure die lid doorloopt om zich bij Cedo Nulli in te kunnen schrijven als lid van Cedo Nulli en voor activiteiten en acties van Cedo Nulli.

1.7. Inschrijver: de persoon die de Inschrijfprocedure doorloopt.

1.8. Lid: persoon die na invulling en ondertekening van het lidmaatschapsformulier deel uitmaakt van Cedo Nulli.

1.9. Commissie: Een werkgroep, ingesteld door het Bestuur der Cedo Nulli, met een specifieke doelstelling die aansluit bij de doelstellingen van Cedo Nulli.

1.10. Bestuurskamer Cedo Nulli: kamer T15-03 aan de Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam.

1.11. Activiteit: Een één of meerdaags evenement georganiseerd door het Bestuur of een der Commissies der Cedo Nulli.

1.12. Begeleider: Een persoon, aangesteld door het Bestuur der Cedo Nulli, belast met de taak een bepaalde activiteit of een bepaald evenement te begeleiden en/of te overzien.

1.13. Contributie: Het lidmaatschapsgeld dat elk lid jaarlijks dient te betalen aan Cedo Nulli, waarvan de hoogte door de ALV wordt bepaald.

1.14. Deelnemersbijdrage: De financiële bijdrage die van een Lid gevraagd wordt voor het deelnemen aan specifieke activiteiten georganiseerd door Cedo Nulli.

1.15. Deelnemer aan activiteit, ook te noemen “Deelnemer”: persoon die de inschrijfprocedure voor een activiteit en/of excursie heeft doorlopen en aan deze activiteit en/of excursie deelneemt.

1.16 Partners: Partijen buiten Cedo Nulli waarmee Cedo Nulli een samenwerking aan is gegaan en/of partijen die (in samenwerking met Cedo Nulli) activiteiten organiseren voor de Leden van Cedo Nulli.

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2.2. Cedo Nulli is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen.

2.3. Cedo Nulli is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Hiervan zal elk lid binnen een termijn van vier weken van op de hoogte worden gesteld.

2.4. Cedo Nulli is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer Cedo Nulli dit wenselijk acht, volgens de voorwaarden omschreven in de Statuten van Cedo Nulli.

2.5. De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn aanvullend op de statuten en het huishoudelijk reglement van studievereniging Cedo Nulli, welke op te vragen zijn bij de secretaris van Cedo Nulli (secretaris@cedonulli.nl) of opgevraagd kunnen worden bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (email) nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen.

3.2.Algemene Voorwaarden anders dan die van Cedo Nulli zijn uitgesloten.

3.3. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website (www.cedonulli.nl, hierna te noemen: “de website”) en de bestuurskamer van Cedo Nulli, Burgemeester Oudlaan 50, T15-03 te Rotterdam.

Artikel 4. Lidmaatschap Cedo Nulli

4.1. Het lidmaatschap van Cedo Nulli loopt vanaf datum van inschrijving tot 31 augustus van elk kalenderjaar.

4.2.Het lidmaatschap van Cedo Nulli wordt per 31 augustus automatisch met een jaar verlengd.

4.3. Iedere student die studeert aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de mogelijkheid zich in te schrijven bij Cedo Nulli.

4.4. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen (dit kan via papier en via de website).

4.5. Elk Lid is verplicht de contributie af te dragen aan Cedo Nulli, welke is vastgesteld tijdens de ALV en alleen bij een ALV gewijzigd kan worden. De hoogte van deze contributie kan op de website der Cedo Nulli worden gevonden. Deze betalingen geschieden per automatische incasso, of indien een incasso opdracht onsuccesvol blijkt, per handmatige overboeking. In het geval van eventuele wijzigingen zullen de leden binnen vier weken van het besluit op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen.

4.6. Lidmaatschap kan op elk moment tot 31 augustus worden opgezegd. Indien het lidmaatschap niet voor uiterlijk 31 augustus wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is het lid in het opvolgende academisch jaar nog contributie verschuldigd.

4.7. Een lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail (naar secretaris@cedonulli.nl) worden opgezegd. Het lid is uitgeschreven zodra het lid hiervan per mail een schriftelijke bevestiging ontvangt.

4.8. Cedo Nulli, of partners van Cedo Nulli, kunnen te allen tijde vragen om identificatie middels de collegekaart en/of het studentnummer van een lid, wanneer deze van de diensten van Cedo Nulli gebruik wenst te maken.

4.9. Cedo Nulli biedt activiteiten aan leden en niet-leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan een activiteit, isCedo Nulli gerechtigd een financiële bijdrage te vragen aan deze Deelnemer. Op deelname aan activiteiten zijn de algemene voorwaarden zoals beschreven in art. 6 van toepassing.

4.10. Cedo Nulli is te allen tijde gerechtigd om leden en/of niet-leden op grond van gewichtige redenen uit te sluiten van deelname aan activiteiten.

Artikel 5. Privacy

5.1. De gegevens in het ledenbestand van Cedo Nulli vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van Cedo Nulli en worden niet aan derden verstrekt. Voor de gehele privacyverklaring, klik hier


Artikel 6. Activiteiten georganiseerd (mede) door Cedo Nulli

6.1. Deelname aan activiteiten (mede) georganiseerd door Cedo Nulli geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer of lichamelijke schade van de Deelnemer.

6.2. Door inschrijving voor een activiteit gaat de deelnemer een betalingsverplichting aan.

6.3. Deelnemers zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur van Cedo Nulli, de door dit bestuur aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.

6.4. Het is Deelnemers niet toegestaan om drugs en/of verboden middelen of voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) door Cedo Nulli georganiseerd worden. Het Bestuur behoudt zich het recht Deelnemers die zich niet aan deze bepalingen houden te verwijderen van een activiteit.

6.5. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedragingen op en rondom activiteiten (mede) door Cedo Nulli georganiseerd. Deze verantwoordelijkheid blijft ook gelden indien de Deelnemer onder invloed is van drugs en/of alcohol en/of daarop gelijkende middelen.

6.6. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag omtrent drugs, alsmede ook alcohol en sigaretten en/of verboden middelen of voorwerpen.

6.7. Cedo Nulli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedragingen en/of schade die voortkomt uit het oneigenlijk gebruik van bovengenoemde zaken.

6.8. Cedo Nulli is niet aansprakelijk voor de gedragingen van Deelnemers, ook niet indien uit deze gedragingen schade voortvloeit. Dit betreft zowel materiële schade (hieronder valt schade aan materiaal van derden alsmede eigen materieel) als immateriële schade en/of fysieke schade/verwondingen.

6.9. Indien een Deelnemer schade toebrengt, zowel materieel, immaterieel of fysiek, behoudt het Bestuur het recht deze Deelnemer van de activiteit te verwijderen. Wanneer schuld aan schade kan worden aangetoond, zal alle schade op betreffende Deelnemer verhaald worden.

6.10. Bij terugtrekking van deelname tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de activiteit, zal de Deelnemer de deelnemersbijdrage retour ontvangen. Cedo Nulli behoudt zich het recht voor eventuele reeds gemaakte kosten in te houden van het geretourneerde bedrag.

6.11. Terugtrekking van deelname na het verstrijken van de terugtrekkingstermijn (zoals gesteld in artikel 6.10) zal geschieden zonder teruggaaf van de deelnemersbijdrage. Indien er sprake is van onmacht (ter beoordeling van het bestuur van Cedo Nulli) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf van de deelnemersbijdrage indienen bij Cedo Nulli.

Artikel 7. Reizen

7.1. Deelname aan de reizen georganiseerd door Cedo Nulli geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.

7.2. Voor deelname aan de reizen zijn mede alle voorwaarden zoals genoemd in art. 6 georganiseerd (mede) door Cedo Nulli, geldig.

7.3. Deelnemers aan een reis dienen zelf te zorgen voor een passende reis en/of annuleringsverzekering.

7.4. Terugtrekking van deelname zal geschieden zonder teruggaaf van de deelnemersbijdrage. Indien er sprake is van onmacht (te bepalen door het bestuur van Cedo Nulli) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf van de deelnemersbijdrage indienen bij Cedo Nulli.

7.5. Deelnemers die hinder of overlast veroorzaken, zodanig dat de voortzetting van de reis bemoeilijkt wordt kunnen door Cedo Nulli van voortzetting van de reis worden uitgesloten. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de Deelnemer.

7.6. Deelnemers aan een reis dienen Cedo Nulli te voorzien van de juiste informatie zoals deze door Cedo Nulli opgevraagd wordt. Cedo Nulli is niet verantwoordelijk voor consequenties voortvloeiend uit het niet correct vertrekken van deze informatie.

7.7. Deelnemers aan een reis zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste legitimatiemiddelen, zoals deze vereist zijn in het land van bestemming.

Artikel 8. Geschillenbeslechting

8.1. Wanneer tussen Cedo Nulli en een Lid een verschil van mening ontstaat zullen beide partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk verschil in de minne kan worden geschikt. Wanneer dit geen reële mogelijkheid blijkt te zijn zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de daarvoor bestemde rechterlijke instelling.

Artikel 9. Klachten

9.1. Klachten dienen schriftelijk, per mail of telefonisch ingediend te worden om in behandeling te kunnen worden genomen met de reden van de klacht en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Binnen veertien werkdagen na binnenkomst van een klacht zal het Bestuur der Cedo Nulli de klacht gegrond verklaren, als er op basis van het gestelde voldoende aanleiding voor is. Mocht het Bestuur der Cedo Nulli de klacht niet direct kunnen toewijzen, dan zal het Bestuur der Cedo Nulli contact opnemen met de indiener van de klacht om de klacht te bespreken. Eventueel kan het Bestuur om aanvullende informatie vragen en/of kan het Bestuur andere betrokkenen raadplegen. Daarna wordt u een voorstel gedaan ter oplossing van uw klacht.

Artikel 10. Alcohol-, Drugs- en Gedragsbeleid

Onderstaand beleid zal worden gehandhaafd op alle activiteiten van Cedo Nulli.

10.1 Deelnemers zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur van Cedo Nulli, de door dit bestuur aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.

10.2 Alcohol zal worden gedoogd op de activiteiten van Cedo Nulli, mits dit gepast is. Wanneer een locatie alcohol niet gedoogd, zal dit vanzelfsprekend vervallen. Mocht het bestuur alcohol verbieden voor de betreffende activiteit, dient iedereen zich hieraan te houden. Om alcohol te nuttigen moet de persoon 18 jaar of ouder zijn. Mocht er worden getwijfeld aan de leeftijd, kan altijd legitimatie worden gevraagd. Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen onder de 18 jaar. Wanneer het duidelijk is dat een minderjarig persoon alcohol nuttigt, zal de alcohol worden ontnomen en wordt er een officiële waarschuwing gegeven. Een uiterste maatregel kan zijn het verwijderen van een activiteit.

10.3 Leden zijn altijd zelf verantwoordelijk voor (de mate van) alcoholgebruik. Cedo Nulli is hier niet aansprakelijk voor.

10.4 Buiten het bezit en gebruik van alcohol om is het niet toegestaan om andere drugs en/of verboden middelen of voorwerpen mee te nemen naar de activiteiten die (mede) door Cedo Nulli georganiseerd worden.

10.5 Ongewenst (seksueel) gedrag naar andere leden of buitenstaanders wordt niet getolereerd. 

10.6 Mocht er sprake zijn van schending van deze bepalingen zal er eerst een officiële waarschuwing volgen. Als dit niet wordt nageleefd zal verwijdering van de activiteit plaatsvinden. Een uiterste maatregel kan schorsing van het lidmaatschap bij Cedo Nulli zijn. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt door het bestuur besloten welke consequenties volgen. Het bestuur houdt altijd het recht in handen meerdere consequenties of een andere consequentie dan die in deze bepalingen benoemd zijn toe te passen.

Artikel 11. Aanvullende voorwaarden

Cedo Nulli behoudt zich het recht om tussentijdse veranderingen aan te brengen aan alle bovengenoemde artikelen en voorwaarden. Alsmede om aan bepaalde activiteiten en/of excursies extra voorwaarden te stellen waarin de bovengenoemde voorwaarden niet voorzien. Leden en/of Deelnemers zullen in dit geval hiervan op de hoogte gesteld worden.